Particulieren

Ons dienstenpakket is zeer uiteenlopend en wordt uiteraard samengesteld op basis van uw behoefte. Zoals al vaker besproken op deze website streven wij een hoge mate van maatwerk na zodat u precies de ondersteuning krijgt die nodig is voor uw specifieke situatie. In hoofdlijnen bestaat ons dienstenpakket uit de volgende ondersteuningsmogelijheden: 

 

Schuldsanering: 

We spreken over (minnelijke) schuldsanering wanneer uw schuldenlast te hoog is om deze binnen een redelijke termijn (36-60 maanden) zelfstandig en volledig te betalen. In dit soort gevallen gaan wij in onderhandeling met uw schuldeisers over de hoogte van de schuld, rente, kosten etc.

 

Op deze manier is het mogelijk om uw schuldenlast beheersbaar te krijgen. In de praktijk komt dit er op neer dat er een maximale afloscapaciteit berekend wordt en dat al uw schuldeisers voor een bepaalde periode en bepaald percentage van hun schuld in een maandelijkse regeling betaald krijgen onder de afspraak dat na deze periode het overige deel wordt kwijtgescholden.

 

In meer dan 85% van de gevallen lukt het ons om deze afspraken te maken zonder een beroep te doen op de WSNP en dus zonder tussenkomst van de rechter voor elkaar te krijgen. Het voordeel van deze werkwijze is dat dit kosten bespaard, maar misschien nog wel veel belangrijker, u niet het "kruisje" WSNP achter uw naam heeft staan.

 

Voor de berekening bestaan wel wettelijke richtlijnen waaraan wij ons moeten houden, maar toch is deze manier van werken zeer zinvol. Omdat het doorgaans dure WSNP traject kan worden ontlopen, blijft er meer afloscapaciteit over en ontvangen uw schuldeisers een hoger percentage of hetzelfde percentage binnen een kortere periode. Hierdoor is het voor veel schuldeisers aantrekkelijk om medewerking te verlenen aan deze oplossing. 

 

Schuldbemiddeling:

Schuldbemiddeling lijkt erg op schuldsanering, met die uitzondering dat de betalingen bij schuldsanering worden verspreid over een langere periode en bij schuldbemiddeling dit bedrag ineens betaald wordt. We noemen dit ook wel het afkopen van schulden. 

 

De voorwaarde hiervoor is dus wel dat u geld beschikbaar moet hebben om uw schulden af te kopen. In de meeste gevallen wordt geld beschikbaar gesteld door familie of komt er ineens een redelijk bedrag beschikbaar door bijvoorbeeld het ontvangen van een erfenis of de verkoop van een woning. 

 

In de meeste gevallen is dit bedrag niet voldoende om de volledige schuldenlast te betalen, maar wel een aanzienlijk percentage (tenminste 20-25%). 

 

Vooral bij oudere schulden zijn schuldeisers bereid om, wanneer men een bepaald percentage ineens ontvangt, het restant van de schuld kwijt te schelden. 

 

Het is op voorhand moeijlijk in te schatten met welk percentage uw schuldeisers akkoord zullen gaan. Dit is bijvoorbeeld ook afhankelijk van uw persoonlijke situatie; bent u een gezonde dertiger met een goede opleiding en baan dan zal het percentage hoger liggen dan wanneer u een alleenstaande ouder bent van midden veertig met een bijstanduitkering. 

 

Daarom worden dit soort zaken door ons behandeld door de afdeling "special cases". Een klein specialistisch team van onze meest ervaren en doorgewinterde juristen en schuldhulpverleners. Deze hebben de meest uitzichtloze situaties tot een goed einde weten te brengen en de resultaten die wij hier weten te behalen zijn doorgaans verbluffend. 

 

Budgetcoaching:

Wij kijken niet alleen naar het probleem, maar ook naar de oorzaak. Ondanks dat veel mensen niet veel aan hun schuldensituatie kunnen doen, is er ook een groep die simpelweg niet geleerd hebben om goed met geld om te gaan. 

 

Maar ook wanneer je langdurig te maken heb gehad met schulden leer je jezelf soms dingen aan die op de langer termijn funest zijn voor je financiële huishouding. 

 

Veel mensen hebben het idee dat budgetcoaching een betuttelende vorm van begeleiding is, maar niets is minder waar. Ons uitgangspunt is simpelweg om u een sparringpartner te leveren waarmee u kunt klankborden over financiële verplichtingen, uitgaven en het managen van uw inkomsten.

 

Uit ons klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat 98% van onze cliënten de ondersteuning als zeer prettig hebben ervaren. Ruim 68% van de cliënten waarbij de volledige schuldenproblematiek is opgelost blijven ook hierna gebruik maken van onze budgetcoach-light variant waarbij de cliënt samen met de budgetcoach 4 keer per jaar nog even door de financiën heen loopt. 

 

Budgetbeheer:

Budgetbeheer is een variant van Budgetcoaching die iets verder gaat. Hierbij wordt u ook fysiek ondersteund bij het beheren van uw inkomsten en uitgaven. 

 

Met name bij zwaardere schuldsaneringstrajecten is dit meestal een vereiste. Dit is tweeledig; om te beginnen is dit een vereiste van veel schuldeisers. Met name als er in het verleden regelingen zijn afgesproken die niet zijn nagekomen is het vertrouwen bij veel schuldeisers ver te zoeken. Men wil dan wel akkoord gaan met een lager percentage en een langdurig afbetaalplan, maar alleen onder voorwaarde dat verzekerd kan worden dat deze regeling ook wordt nagekomen. Deze verzekering kan alleen gegeven worden wanneer u in budgetbeheer zit. 

 

Een tweede reden is dat het ook te maken heeft met onze eigen geloofwaardigheid als organisatie. Zoals u ongetwijfeld weet wordt de incasso- en deurwaardersmarkt gedomineert door een aantal grote spelers. Dit betekend dat wij dagelijks te maken hebben met deze partijen. U kunt zich voorstellen dat wanneer wij vandaag een betaalafspraak maken voor u en u komt deze afspraak -om welke reden dan ook- niet na, het voor ons moeilijker zal worden om bij dezelfde deurwaarder weer een betaalafspraak te maken voor een andere cliënt. Dit proces bewaken wij met budgetbeheer. 

 

Het voordeel voor u is, dat wij een hoge betrouwbaarheid hebben bij deurwaarders en incassobureaus en hierdoor ook in staat zijn om goede betaalafspraken te maken die u helpen om de financiële problemen snel achter u te laten. Ondernemers - ZZP'ers

Ook voor ondernemers is ons dienstenpakket zeer uiteenlopend. In de meeste gevallen lopen de financiële problemen zowel privé als zakelijk volledig door elkaar heen. Eén van de eerste stappen die wij zullen zetten is proberen om zakelijk en privé te gaan scheiden. Op deze manier worden beide problemen aangepakt, maar wel door de juiste specialisten binnen onze organisatie aangepakt. 

 

Levensvatbaarheid onderzoek:

Veel ondernemers (en met name ZZP'ers) spelen vaak met de gedachte "stoppen of doorgaan". Vooral wanneer de financiële problemen toenemen. 

 

In veel gevallen beginnen wij dan ook met een objectieve "quickscan" naar de levensvatbaarheid van uw onderneming. Oftewel; heeft uw onderneming toekomst? 

 

Wij kijken hierbij naar uw schuldenlast en uw verdiensten, maar wij vergelijken deze ook met marktcijfers en concurrentie. Zo krijgt u een duidelijk beeld over de haalbaarheid en de potentie van uw onderneming. 

 

Zakelijke schuldsanering: 

Ook zakelijke schulden kunnen gesaneerd worden. Dit betekend dat wij met uw schuldeisers onderhandelen over de hoogte, de kosten en de betalingstermijnen van uw schulden. 

 

Bij het innen van zakelijke schulden neemt men vaak het woord "faillissement" in de mond. Het probleem is dat een faillissement in de meeste gevallen niets oplost, niet voor u, maar ook zeker niet voor uw schuldeisers. Ze gaan hier namelijk hun geld niet mee krijgen. En uiteindelijk is dat toch het doel. Men wil graag betaald worden. 

 

Wanneer de financiële administratie van uw onderneming op orde is, dan maken wij op basis hiervan een liquiditeitsbegroting. Dit is eigenlijk een verwachting van de binnen te komen gelden op basis van het zakelijke verleden van uw onderneming. Op deze wijze krijgen wij uw geldstromen en kostenstructuur inzichtelijk en kunnen wij op basis hiervan afspraken maken met uw schuldeisers die haalbaar zijn. 

 

Naast reguliere schuldeisers is het voor ons ook mogelijk om werkbare afspraken te maken met o.a. de belastingdienst. 

 

Boekhouding:

De basis van uw bedrijfsadministratie is uw boekhouding. En ondanks het feit dat veel ondernemers administratie als iets lastigs zien, is een goed uitgevoerde en bijgehouden boekhouding eigenlijk het beste te vergelijken met het dashboard van uw auto. Dit dashboard geeft u namelijk een hoop informatie die u nodig heeft om zakelijke beslissingen te maken. 

 

Hoe hard rijdt u? Hoeveel benzine zit er nog in de tank en moet uw auto een onderhoudsbeurt hebben? 

 

Het probleem is echter dat veel ondernemers kiezen voor een goedkope boekhoudkundige oplossing. Wij noemen dit intern vaak "de marktplaats boekhouder". Het probleem wat hier vaak bij speelt, is dat een dergellijke boekhouders zich -vanwege de verwachte lage prijs- toespitst op de het voeren van een boekhouding die voldoet aan de minimale wettelijke vereisten. Voor de wet is dit vaak voldoende, maar wanneer je als ondernemer niet veel kaas hebt gegeten van belastingzaken, bankzaken e.d. dan ontbreekt vaak belangrijke ondersteuning om de door de boekhouder geproduceerde cijfers inhoudelijk te begrijpen en/of de gevolgen van bepaalde uitkomsten te intrepreteren.

 

Wanneer het zakelijk dan ook nog eens tegenzit dan ontbreekt het vaak bij dergelijke boekhouders aan de specifieke kennis om u door deze crisis heen te helpen.

 

Daarnaast komen wij veel zaken tegen waarbij de boekhouder één van de schuldeisers is en deze al geruime tijd geen of slechts zeer minimale werkzaamheden uitvoert. Ze laten hun cliënten vaak letterlijk in de steek. Waardoor de financiële problemen -en dan vaak met name belastingproblemen- zich in hoog tempo opstapelen. Daarnaast onstaan er vaak grote achterstanden in de boekhouding waardoor het overzicht helemaal verloren is.

 

In veruit de meeste gevallen is het voor ons dan ook noodzakelijk om de boekhouding over te nemen van uw huidige boekhouder. Ons gespecialiseerde team is in staat om uw boekhouding naar behoren uit te voeren en ontstane achterstanden -zelf als het over meerdere jaren gaat- in relatief korte termijn in te halen. 

 

Wanneer uw boekhouding up-to-date is, is dit tevens de basis van waaruit wij uw schuldenproblematiek op kunnen pakken. 

 

Ondernemersadvies & ondersteuning

Het doen van de boekhouding en het produceren van de juiste cijfertjes is een belangrijk onderdeel van de oplossing. Wat minstens net zo belangrijk is, is om u een sparringpartner te bieden die u helpt en ondersteunt met het intreperteren van de cijfers en dit om te zetten naar een betrouwbaar en toekomstgericht beleid van uw onderneming. 

 

Wij beperken ons hierbij niet alleen tot het cijfersmatig advies, maar vanuit onze brede netwerk zijn wij in staat om u zeer breed te adviseren en te ondersteunen. Zo hebben wij speciale afspraken met leasemaatschappijen, webdesigners, grafisch vormgevers, etc. enfin alles wat u nodig heeft om uw onderneming naar een hoger plan te tillen en zo de oplossing van uw financiële problemen te bespoedigen. 

 

Het is ons doel om er voor te zorgen dat u zich weer kunt richt op hetgeen waar u echt goed in bent en uw ondernemersdroom nieuw leven in te blazen.